تماس با دکتر قویدل

get turn : +982115666

لوگوی سایت دکتر علیزاده قویدل

A minimally invasive mitral valve replacement (Running suture technique)

تعویض دریچه میترال با روش کم تهاجمی

مقالات مرتبط

Scroll to Top